?s ?p <https://data.landesmuseum.de/id/8023cd2c-2cb1-4215-8d26-9462784f3743>
S · O o.T.
S · O Luzern